ชื่อเรื่อง การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
ผู้เขียน นางกรรณิกา อินทวงค์
ปีที่ใช้สอน 2552


บทคัดย่อ

การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนจัดการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1.แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 74.12/75.42
2.นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 62.18
3.นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน โดยภาพรวมในระดับมาก และเกือบทุกประเด็นเห็นด้วยในระดับมาก โดยมีประเด็นเรื่อง ช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนมากขึ้นและนักเรียนชอบการเรียนจากแบบฝึกเสริมทักษะชุดนี้ เป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน
ทำไมพอหน้าหนาว เราจะปัสสาวะบ่อย
กลิ่นหอมในขนมไทยคือกลิ่นอะไร (๑๐๘ ซองคำถาม)
ทำไมดอกมะลิเป็นดอกไม้วันแม่ (๑๐๘ ซองคำถาม)
ทารกแรกเกิด (สารานุกรมเล่ม 8)
ครอบครัวไทย (สารานุกรมเล่ม 22)
เลิกดื่มน้ำเย็นกันเถอะ
รู้จักกับสารส้มระงับกลิ่นกายขนมหวาน
ตัวการเกิดสิวทายนิสัยจากอาหารเช้าคนเลี้ยงไก่
จะเก็บอะไรดีนะ ???รักแท้ของคุณเป็นแบบไหน?
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ